Accesibilidad

Aquest web de Tehno Managing Partners SL. està realitzada amb el sobre un gestor de continguts web editor que es desenvolupa tenint present les premisses d'Accessibilitat i Usabilitat complint amb el Nivell AA de conformitat de les Directrius d'Accessibilitat parell al contingut web 2.0.

Les pàgina de Tehno Managing Partners SL. incorpora aquest logo indicant una declaració de conformitat per l'autor de la pàgina o el proveïdor de contingut de conformitat amb el Nivell AA del W3C Web Content Accessibility Guidelines 2.0 , Incloent tots els criteris d'èxit de nivell A i AA definides en les Directrius. Les Directrius d'Accessibilitat per al Contingut Web 2.0 expliquen com fer el contingut web accessible per a persones amb discapacitat. La conformitat amb aquestes directrius ajudarà a fer la Web més accessible als usuaris amb discapacitats i beneficiarà a tots els usuaris.


Level Double-A conformance,
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0